Privacy verklaring

Persoonsgegevens die Oceans verwerkt

Oceans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Oceans verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Oceans persoonsgegevens

Oceans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van informatie aanvraag (via het contactformulier);
  • Verzenden van informatie over haar diensten;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten;
  • Oceans verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die eventueel nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoelang Oceans persoonsgegevens bewaard

Oceans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Oceans hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens + email : 5 jaar > i.v.m. belastingverplichting (indien er gebruik wordt gemaakt van Oceans haar diensten).

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oceans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oceans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oceans gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oceans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en die de website kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heeft Oceans je al geïnformeerd over deze cookies en heeft zij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oceans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Oceans een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oceans-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Oceans jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Oceans reageert zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op jouw verzoek.
Oceans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Oceans persoonsgegevens beveiligd

Oceans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Versie september 2018.

Info opvragen of gegevens aanpassen?

Neem contact op met Lisette Boersma, gecertificeerd coach in Zwolle
Telefoonnummer: 06-819 916 68
E-mail:info@oceans-coaching.nl of vul het webformulier in.